Make your own free website on Tripod.com

Karl

Marx

Bibliografia


Marxin tuotanto voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen (Schanz):

1. Vaihe: Filosofinen antropologia

Marxille on ominaista näkemys, jota voidaan kutsua antropologiseksi kritiikin ja tieteen käsitykseksi, joka on kehitetty työn käsitteen perustalla.

2. Vaihe: Materialistinen historiankäsitys

Luonteenomaisia piirteitä ovat, että antropologinen malli hylätään ja tilalle otetaan historianfilosofinen perusajatus, jota myöhemmin kutsutaan historialliseksi materialismiksi. Se kiinnittyy kahteen perusajatukseen: a) luokkataistelun käsitteeseen universaalihistoriallisena moottorina; b) tuotantovoimiin ja tuotantosuhteisiin rakenneperiaatteina (joita vielä Saksalaisessa ideologiassa kutsuttiin useimmin nimellä "Verkehrsforman" eli kanssakäymismuodot).

3. Vaihe: Ekonomiakriittinen kapitalistisen tuotantotavan teoreettinen esitys

Marx aloittaa koskaan loppuun pääsemättä teoksensa poliittisen taloustieteen immanentista kritiikistä. Kapitalistista rikkauden muotoa analysoidaan. Esitetään käsitteet tavaran kaksinaisluonne, lisäarvo ja työvoiman arvo. Epäsuorasti puhutaan historiallisen materialismin kumoutumisesta - vaikka historiallinen materialismi kuitenkin jää itseymmärryksen tasolla koskemattomaksi.